faceboook Személyes adatok feldolgozása - FitFoodWay
10% Kedvezmény az 5 napos előfizetésre
20% Kedvezmény a 20 napos előfizetésre
10% további kedvezmény. Aktiválja a kódot Május Alkalmazd a kedvezményt!
Személyes adatok feldolgozása Személyes adatok feldolgozása

Személyes adatok feldolgozása

1. Adatvédelmi irányelvek. Személyes adatok feldolgozása

 1. Az Eladó köteles bizalmasan kezelni a Felhasználó által megadott bármilyen jellegű információkat. Az eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a megrendeléssel kapcsolatban a vásárló nem tesz nyilvános nyilatkozatokat, promóciókat, sajtóközleményeket vagy más, harmadik félnek szóló kommunikációt.
 2. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának (EU) 2016/679 rendelete ("általános adatvédelmi rendelet" vagy "GDPR") és az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről és a magánélet védelméről szóló 506/2004. számú törvény követelményeinek megfelelően az eladó köteles az Önről, családtagjáról vagy más személyről megadott személyes adatokat biztonságosan és csak a meghatározott célokra kezelni.
 3. Az adatkezelő személyazonossága és elérhetőségei: FitFoodWay KFT tulajdonát képezi, 1185 Budapest, Nagybanya utca 8, adószáma HU 27972922, az K&H  bankszámlával, e-mail: info@fitfoodway.hu telefon: +36303193177, a továbbiakban: az oldal adminisztrátora/eladó.
 4. A begyűjtött és feldolgozott személyes adatok: családnév és keresztnév / megnevezés, e-mail cím, mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, szállítási cím, tartózkodási hely, adószám, bankszámla, bankkártya adatai, IP-cím, egyéb online azonosítók, online látogatási előzmények, rendelési előzmények. Nem gyűjtjük/nem dolgozzuk fel a következő adatokat: a rendelet által a személyes adatok különleges kategóriái közé sorolt érzékeny adatokat; a 16. életévüket be nem töltött kiskorúak adatait, büntetőítéletekre és bűncselekményekre vonatkozó adatokat.
 5. A felhasználó/vevő a személyes adatoknak a fiók létrehozásakor és/vagy a megrendelőlapon történő megadásával feltétel nélkül elfogadja, hogy adatai bekerülnek az Eladó adatbázisába, és kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy minden ilyen személyes adatot az Eladó területi és/vagy időbeli korlátozás nélkül tároljon, felhasználjon és feldolgozzon.
 6. Az Eladó csak akkor gyűjt személyes adatokat a vásárlóitól, ha azokat önkéntesen adja meg. Ezen adatok megadásának megtagadása lehetetlenné teszi a fiók létrehozását és a weboldalon online leadott megrendelések feldolgozását.
 7. A személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának célja: (i) a szerződés teljesítése és az ügyféllel való kommunikáció (a számla létrehozása és kezelése, a megrendelések kezelése, a megrendeléssel/megvásárolt termékekkel kapcsolatos bármely kérés rendezése, a termékek visszaküldése, a termékek visszaküldése esetén az árként kapott összegek visszatérítése), a Szabályzat 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében; ii) az üzemeltetőre jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése (például adószámlák kiállításával kapcsolatos adóügyi/számviteli kötelezettségek teljesítése, számviteli bizonylatok archiválására vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése) a Szabályzat 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében; iii) az üzemeltető jogos érdekeinek védelme (az ügyfél által az üzemeltetővel szemben a felek között létrejött szerződés alapján vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítésének folytatása, a kommunikációs oldalak, az online platform/platform felhasználói, az informatikai hálózat kezelése és védelme), a Szabályzat 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében; (iv) az ügyfél által vásárolt termékekhez vagy szolgáltatásokhoz hasonló termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció (beleértve az e-mailben történő kommunikációt is) céljából, beleértve az ajánlatokra/akciók/ajánlásokra vonatkozó információkat, a Szabályzat 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében; az adatok kereskedelmi célú kommunikációra történő felhasználása tekintetében az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy egyszerű módon és díjmentesen tiltakozzon az ilyen felhasználás ellen, az alábbiak szerint: a info@fitfoodway.hu címre küldött e-mailben leiratkozás kereskedelmi kommunikációról tárgyú, vagy az ügyfél által kapott e-mail üzenetekben megjelenő "Leiratkozás" linkre kattintva; (v) az érintettnek az adatkezelő online platformján nyújtott élményének javítása annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni az érintett preferenciáit, az adatkezelő online platformját az érintett által használt eszközhöz igazítani, és képes legyen megoldani a platform használata során az érintett által esetlegesen felmerülő problémákat a Szabályzat 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében.
 8. Létezik egy automatizált döntéshozatali folyamat, beleértve a profilalkotást is: annak érdekében, hogy az adatkezelő az Ön számára érdekes információkat nyújthasson, az adatkezelő felhasználhat bizonyos adatokat az Ön vásárlási magatartásáról (pl. megtekintett/vásárolt termékek), hogy profilt hozzon létre az Ön számára. Ezeket az adatkezelési műveleteket az Ön jogainak és szabadságainak tiszteletben tartásával végzik, és az ezek alapján hozott döntéseknek nincs Önre nézve joghatása, és nem érintik Önt jelentős mértékben hasonló módon. Ezt a tevékenységet az adatkezelő jogos érdeke folytatja kereskedelmi tevékenységek végzése érdekében is.
 9. A személyes adatok megőrzésének időtartama: (i) a felhasználói fiók fennállásának időtartamára; (ii) a szerződés érvényességének időtartamára; (iii) a hatályos jogi rendelkezések által meghatározott időtartamra, a jogi kötelezettségek teljesítése céljából gyűjtött/feldolgozott információk esetében.
 10. A személyes adatok címzettjei/a címzettek kategóriái: az adatokat az adatkezelő az alkalmazottai/képviselői útján történő felhasználásra szánja, és a következő címzettek számára is továbbítható: az adatkezelő üzleti partnerei (például az adatkezelő által forgalmazott termékek beszállítói, futárszolgálatok, az adatkezelő számláit vezető számviteli szolgáltatók, banki/fizetési szolgáltatók, informatikai szolgáltatók, marketingszolgáltatók), hatóságok (jogi kötelezettség teljesítése érdekében) vagy más személyek (például ügyvédek, közvetítők, behajtó cégek, bírósági végrehajtók, hatóságok) az adatkezelő jogos érdekeinek védelme céljából.
 11. Az adatok harmadik felek részére történő továbbítása a fent meghatározott címzettkategóriákra vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban történik.
 12. A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása Magyarországon területén történik. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bizonyos személyes adatokat az Európai Unión belüli vagy kívüli jogalanyoknak továbbítson, beleértve olyan országokat is, amelyeket az Európai Bizottság nem ismer el megfelelő szintű személyesadat-védelemmel rendelkezőnek. Ebben az esetben megfelelő intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatok nemzetközi továbbítása jogszerűen történjen, és hogy az így továbbított személyes adatok védelmét szerződéses garanciák biztosítsák.
 13. Felhasználó jogai: (i) a hozzáférés joga, amely abból a jogból áll, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat kezelik-e vagy sem; ii) a helyesbítéshez való jog, amely abból a jogból áll, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül kérje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését; iii) a törléshez való jog, amely abból a jogból áll, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül kérje a rá vonatkozó személyes adatok törlését; (iv) az adatkezelés korlátozásához való jog, amely az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozásához való jogot jelenti; v) az adathordozhatósághoz való jog, amely az őt érintő, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban történő megismeréséhez való jogot jelenti, valamint azt a jogot, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő, akinek a személyes adatokat szolgáltatta, akadályozná; (vi) a tiltakozáshoz való jog és az automatizált egyedi döntéshozatalhoz való jog, amely az érintett azon jogából áll, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhasson a személyes adatoknak az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is, valamint az ahhoz való jog, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló olyan döntés, ideértve a profilalkotást is, amely az érintettre nézve joghatással jár, vagy őt egyébként jelentős mértékben érinti; (vii) a hozzájárulás visszavonásához való jog, amely nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét; viii) a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog; a panaszok fogadására és rendezésére illetékes hatóság a személyes adatok feldolgozásával foglalkozó nemzeti felügyeleti hatóság, amelynek székhelye a  Budapest.
 14. A felhasználónak joga van jogi lépéseket is tenni. Ha egyes adatok pontatlanok, az üzemeltetőt a lehető leghamarabb tájékoztatni kell.
 15. E jogok gyakorlásának módja: kérjük, forduljon közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőhöz a info@fitfoodway.hu címen vagy írásban az adatkezelő irodájában.
 16. Az adatkezelő kijelenti és szavatolja, hogy: i) a személyes adatokhoz csak a törvény által engedélyezett célokra jogosult személyek férhetnek hozzá; ii) a tárolt vagy továbbított személyes adatokat védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisülés, véletlen elvesztés vagy sérülés, valamint a jogellenes tárolás, feldolgozás, hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal ellen; iii) megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében.
 17. A személyes adatok védelme. A megrendelt termékek online fizetéséhez használt bankkártyaadatokat az Eladó szerverein nem továbbítja és nem tárolja.
 18. A 3D Secure rendszer esetében a Visa és Mastercard kártyás fizetésnél a vevő kártyaadatait közvetlenül a Visa vagy Mastercard rendszerébe kell bevinni, és ha a kártyát a 3D Secure rendszerben tanúsított bank bocsátotta ki, a tranzakciót csak a rendszerben történő hitelesítés (egy csak a vevő által ismert kód és jelszó megadása) után engedélyezik.
 19. A 3D Secure rendszerben történő fizetésnél a kártyát a vevő közvetlenül a Visa vagy Mastercard rendszerébe kell bevinni. Minden olyan kísérlet, amely egy másik felhasználó személyes adataihoz való hozzáférésre vagy az oldal tartalmának megváltoztatására, illetve az oldal tárhelyeként szolgáló szerver működésének vagy teljesítményének befolyásolására irányul, az eladó megkárosítására és tevékenységének veszélyeztetésére irányuló szándékos cselekménynek minősül, amely esetben minden jogi lépést megteszünk a vétkes fél büntetőjogi felelősségre vonása és az okozott kárért való polgári jogi felelősségre vonása érdekében.
 20. A személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására vonatkozó politikát szükség esetén
  frissítjük és módosítjuk
  , hogy az tükrözze a hatályos jogszabályok változásait vagy a személyes adatok adatkezelő általi feldolgozásának módjában bekövetkezett változásokat. Bármilyen ilyen változást közzéteszünk a www.fitfoodway.hu weboldalon